Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is alvast de ambitie van de Green Deal waarachter de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in december 2019 formeel hebben geschaard.
Voor het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal en de ambities geformuleerd in de Overeenkomst van Parijs, werd op Europees niveau een beleidskader ontwikkeld dat gericht is op de sectoren die de meeste broeikasgassen uitstoten. Deze sectoren zijn opgesplitst in twee categorieën:

ETS-Sectoren

ETS-sectoren zijn de sectoren waarvan de broeikasgasuitstoot (45 % van de totale Europese uitstoot) valt onder het Europese emissie handelssysteem (Emission Trading System of ETS). Het gaat hier om de energieproductie-industrie, de energie-intensieve industrie en de luchtvaart, waarvoor er maatregelen direct op Europees niveau ontwikkeld en beheerd worden.

Verordening Verdeling Inspanningen

De andere niet-ETS-sectoren vallen onder de Verordening Verdeling Inspanningen (Effort Sharing Regulation of ESR). Hier vallen de overige sectoren onder zoals de niet-ETS industrie, de sector van de landbouw, transport en afval, en het gebouwenpark in de residentiële en niet-residentiële sector. Deze sectoren staan in voor 55 % van de emissies op Europees niveau. Hiervoor ontwikkelt Europa Europese Richtlijnen, maar het zijn de deelstaten die deze richtlijnen lokaal moeten vertalen naar concrete beleidsmaatregelen.

Bovendien heeft De Europese Commissie op 14 juli 2021 haar Fit for 55-pakket voorgesteld. Dat omvat een reeks maatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 ten opzichte van 1990 niet met 40 % te verminderen maar om toch ambitieuzer te zijn en voor een reductie van minstens 55 % te gaan, een doelstelling die bindend is via de Europese klimaatwet.


Enkel als we erin slagen het gebouwenpark tegen 2050 Bijna-Energie Neutraal te maken, conform de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD / Energy Performance of Buildings Directive), kunnen we de broeikasgasuitstoot van gebouwen tegen 2050 met 89 tot 91 % terugdringen.